top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); bir tarafta merkezi Ulus Mahallesi Yelken Sk. No: 7/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Smarana Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi (“Satıcı”) ile bilgileri Madde’da belirtilen Alıcı (“Alıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki anlamları haizdir.

Alici: Bir malı ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi,

İnternet Sitesi:Satıcı’ya ait https://www.smaranahealing.com/ adlı internet sitesi,

Kanun: 28 Kasım 2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

Satıcı: Smarana Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi

Sözleşme: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme,

Ürün(ler): Alıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden satın almak amacıyla seçmiş olduğu ürün veya ürünler

Yönetmelik: 27 Kasım 2014 tarihli, 29188 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği.

 

İşbu Sözleşme’de Alıcı ve Satıcı münferiden “Taraf”, müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

3. TARAFLAR’A İLİŞKİN BİLGİLER

SATICI BİLGİLERİ

Unvan:Smarana Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi

Adres:Ulus Mahallesi Yelken Sk. No: 7/2 Beşiktaş/İstanbul

Mersis:0772132546700001

Telefon:0530 671 03 11

E-posta:smarana@smaranahealing.com


4. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın, İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

5.1. Ürünler’in temel özellikleri (cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve adedi) İnternet Sitesi’nde yer almaktadır.

5.2. Listelenen ve İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3. Sözleşme konusu Ürün cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, teslimat bilgileri ve tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

5.4. İnternet Sitesi’nde yer alan Ürün bedeline kargo ücreti ve diğer her türlü vergi, resim ve harçlar dahildir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı; Ön Bilgilendirme’yi elektronik ortamda teyit ederek, Sözleşme’nin kurulması ve ödeme yükümlülüğü altına girilmesinden evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres ve benzeri iletişimi bilgilerini, siparişi verilen Ürünler’e ait temel özellikleri, Ürünler’in vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini, Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemlerini ve cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulünü, cayma hakkının kullanılamayacağı halleri ve iade için öngörülen taşıyıcıya ait bilgileri de açık, doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, ayrıca, nakliye, teslim ve benzeri sebeplerle ek masrafların çıkması halinde bunları karşılayacağını anladığını ve bunu kabul ve taahhüt ettiğini teyit etmiş olur.

6.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesinde belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın İnternet Sitesi’nde beyan ettiği adresteki üçüncü kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Satıcı’nın bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilir. Kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı’nın Ürün’ü kargo firmasının Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünler’in teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir.

6.3. Ürün’ün Alıcı’ya veya Alıcı tarafından belirlenecek üçüncü kişiye teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir. Ürün, elden ve imza karşılığı teslim edilecektir. Ürünler’in, teslimatı anında Alıcı’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürün’ün sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğunda olacaktır. Alıcı’nın veya belirlediği üçüncü kişinin Ürün’ü geç teslim almasından, adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden doğan zarar ve giderlerden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir. Alıcı’nın, Satıcı’nın belirleyeceği kargo firmasından başka bir taşıyıcı ile Ürün’ün gönderilmesini talep etmesi durumundaysa, Ürün’ün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek hiçbir sorun (siparişi verilen Ürün’ün Alıcı'ya teslim edilememesi dahil), kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.4. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü her türlü ayıptan arî olarak sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ve işin gereği olan diğer bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün’ün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, Satıcı Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

6.6. Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul ve beyan eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen, ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün’ün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.8. Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki üçüncü kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Ürün’ü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Satıcı, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, salgın hastalık, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir.

6.10. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün teslim almadan önce muayene edecek ve ezik, kırık ve ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ün kargo şirketinden teslim almayacak ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalıdır.

6.11. Alıcı, İnternet Sitesi’nde sipariş için gerekli bilgileri doldururken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.12. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

6.13. Alıcı, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaçla veya başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Alıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virüs vb.) bulunamaz.

6.14. İnternet Sitesi’nin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

6.15. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca, işbu ihlal nedeniyle olayın yasal yollara intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE FİKRİ VE SINAİ HAKLARLA İLGİLİ KURALLAR

7.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunması ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

7.2. İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; (Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Smarana Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir.

7.3. İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik ve güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.

8. CAYMA HAKKI

8.1. Alıcı; Ürün satışına ilişkin Sözleşmeler’de, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki üçüncü kişi veya kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü reddetme bildiriminde bulunarak Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Bu hakkın kullanılabilmesi için, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların açılmamış, bozulmamış ve denenmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte bulunması şarttır. Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan kargo bedeli dahil bütün masraflar Satıcı’ya aittir.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Yönetmelik’te düzenlenen cayma formunun doldurulması veya açık bir cayma beyanında bulunulması vasıtasıyla smarana@smaranahealing.com e-posta adresine veya Satıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı bildirimde bulunularak, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan bilgiler gereğince Ürün’ün ambalaj ve içeriğinin hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

8.3. Cayma beyanında bulunulmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde, Alıcı Ürün’ü Satıcı tarafından Alıcı’ya belirtilen kargo şirketine teslim etmelidir. Alıcı, bu süre zarfında ürünü Satıcı’ya geri göndermediği takdirde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır. Satıcı, zorunda olmamak kaydıyla, Alıcı’ya Ürün’ü göndermek istediği kargo şirketini Satıcı tarafından sağlanan seçenekler üzerinden seçme hakkı verebilir.

8.4. Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükmü çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

  1. a)Üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Ürün’ün faturasının (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) Ürün’le birlikte ya da en geç Ürün’ün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde Satıcı’ya gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Alıcı tarafından imzalanacaktır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler Alıcı’ya iade edilemeyecektir.

  1. b)İade formunun / Kargo teslim tutanağının

  1. c) İade edilecek Ürünler’in kutusu, ambalajı ve varsa diğer eklentilerinin

eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Alıcı, bu süre zarfında Ürün’ü Satıcı’ya geri göndermediği takdirde, cayma talebi geçersiz sayılacaktır.

8.5. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde, Ürün bedeli ve varsa teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’ya defaten iade etmekle yükümlüdür.

8.6. Cayma hakkının kullanılması halinde, Ürün Yurtiçi Kargo aracılığıyla Satıcı’ya iade edilecektir.

8.7. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle Ürün’ün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

9. İADE PROSEDÜRÜ

Alıcı’nın cayma hakkını kullanması, siparişe konu olan Ürün’ün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi, bu yönde hakem heyeti kararının alınması ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilmesi halinde ve satışın iptal edilmesi durumunda, uygulanacak bedel iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra, iptale ilişkin bildirimin Satıcı’ya ulaştığı andan itibaren 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Satıcı’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır. Satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği, Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Alıcı, şikâyet ve taleplerini Satıcı’nın işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde belirtilen iletişim adreslerine yapabilecektir. Satıcı’ya iletilen şikâyet başvuruları derhal kayıtlara alınacak, Satıcı tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa süre içerisinde Alıcı’ya dönüş sağlanacaktır. Satıcı’nın, Ürün’e ilişkin sorumluluğu, Kanun ve Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler ile sınırlıdır.

10.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanması, yorumlanması veya ifasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki veya Satıcı’nın kayıtlı merkezinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri veya söz konusu değerin üzerindeki işlemlerle ilgili olarak Alıcı’nın yerleşim yerindeki veya Satıcı’nın kayıtlı merkezinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. DELİL ANLAŞMASI

Bu Sözlesme'nin uygulanmasından, yorumlanmasından veya ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar, ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

bottom of page